Ajuntament de Flix

Corpus Crhisti 2017
Cofecció de les catifes
18.06.2017
_________________________________________________________________________