Ajuntament de Flix

Història. Bibliografia
_________________________________________________________________________

  Història
  Lo riu
  Bibliografia
  Webs relacionades


1. ACEVEDO, Evaristo. Cartas a los celtíberos esposados. Madrid, 1968.

2. ADROER, Anna M.-CATALA ROCA, Pere. Càtars i Catarisme a Catalunya. Col•lecció Nissaga 12. Dalmau ed. Barcelona, 2001

3. AJUNTAMENT DE FLIX. Llibre blanc de la Gestió Municipal. 1979-1983. Flix. 1983.

4. AJUNTAMENT DE FLIX. Resum de la Gestió Municipal (1983-87). Flix. 1987.

5. ALBERTOS, F. Javier. Bibliografia sobre Flix. Inèdit. 1998.

6. ANGUERA, Pere. Deu, Rei i Fam. El Primer Carlisme a Catalunya. Barcelona, 1995.

7. ANGUERA – GORT –MÈLICH. Aproximació a la història de Reus. Vol I. Ajunt. de Reus. 1984.

8. ANGUERA, P – MILÂ, J. (Recopilació de textos). Lliure poble de Porrera. Porrera.1985.

9. ANUARIO RIERA. Guia General de Cataluña. anys 1897, 1900, 1920, 1936.

10. AYUNTAMIENTO DE FLIX. Veinticinco años de labor. 1938-1963. Flix.1963.

11. BALAÑÀ I ABADIA, Pere. L’Islam a Catalunya (segles VIII – XII). Col. Nissaga 13. R. Dalmau. Barcelona. 1997.

12. BATISTA, Antoni. La Brigada Social. Empúries. Barcelona. 1995.

13. BAYERRI, Enrique. Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa. 1957.

14. BERTRAN, R.M. – MORENO, M.T. La pedra bicentenària. In La Veu de Flix, nº 99. Desembre 1987.

15. BIARNES, Carmel – MASIP, Francesc – SERRANO, Joan. Història d’Ascó. Crònica Il•lustrada.
Ajuntament D’Ascó. 1999.

16. BIARNÉS, Carmel. La Implantació de l’ordre del Temple a la Ribera d’Ebre. CERE. Flix. 1986.

17. BIARNÉS, Carmel. Moros i moriscos a la Ribera d’Ebre. Episodis de la història.63. Dalmau. Barcelona. 1972.

18. BIARNÉS, Carmel. Els moriscos a Catalunya. Apunts d’Història d’Ascó. Documents inèdits. Ascó, 1981.

19. BIARNÉS, Carmel – CID, Josep. Guia de la Ribera d’Ebre. Edicions Llibreria de la Rambla. Tarragona. 1984.

20. BIARNÉS, Carmel. La creu de la mitja lluna. Col. Gúmena. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Flix. 1992.

21. BIETE, Vicenç. Cabacés, un poble al peu del Montsant. Ajuntament de Cabacés. 1991.

22. BLANCH AMORÓS, Jaume. L’alternativa terrestre de la ruta bladera de l’Ebre en el seu tram inferior. In Miscel•lània nº 8. CERE. Flix. 1991. Ps.17-31.

23. BOFARULL Y MASCARO, Próspero de – BOFARULL Y DE SARTORIO, Manuel de. Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragon. 40 vol. Barcelona, 1849.

24. BORJA DE RIQUER - CULLA, J.B. El franquisme i la transició democràtica (1939-1988). Volum VII de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Edicions 62. Barcelona.1989.

25. BORDAS BELMONTE, Antoni. Assaig històric de la Palma. Ed. El mateix autor. La Palma d’Ebre.1984.

26. BRAMON, D. El mundo en el siglo XII. El tratado de al-Zuhrî. Ed. Ausa. Barcelona 1991.

27. BRU I BORRAS, F. Màrius. Fulls d’història de Tivissa i del seu territori antic. Ayma ed. Tarragona. 1955.

28. BRUNIQUER. Rúbriques de. Ceremonial dels Magnifichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Volum tercer. Barcelona. 1914.

29. BUENACASA, Manuel. El movimiento obrero español. 1886-1926. História y crítica.10. Crónica General de España/Ediciones Júcar. Madrid, 1977

30. CABANA, Francesc. Metal•lúrgics - químics. Fàbriques i empresaris. volum 1. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1992.

31. CABRÉ I MONTSERRAT, Dolors. Riba-roja d'Ebre i el seu terme municipal. Llibreria Adserà. Tarragona. 1985.

32. CAMPS I VINYES, M.Carmen. Barcelona i la Palma a través del capbreu del 1400. In Recerca. 4. Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre. Tortosa. 2000. Ps.269-274.

33. CARRANZA LARROSA, Josefina. Costums de Flix.(i transcripcions d’altres documents de l’AHCB) In Miscel•lània nº 10, CERE, Flix, 1995. Ps.63-83

34. CARRERAS I CANDI, Francesc. La navegació al riu Ebre. Epíleg: El final de la navegació fluvial del 1940-1965 de SANCHEZ CERVELLO, J. Col•lecció lletres de l'Ebre. Amics de l'Ebre - Direcció General de Ports i Costes. 1993.

35. CARITAS PARROQUIAL DE FLIX. Estudio sociográfico y planificación social de Flix. Caritas Barcelona. 1965.

36. CASAUS GASCAN, Maria Esperanza. Historia de la congregación de hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Tomo V. La Consolación de España. 1876-1930. Madrid. 1991.

37. CASSASSAS I YMBERT, Jordi. (dir.) L'època dels nous moviments socials. 1900-1930. vol.8 de "Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans". Enciclopèdia Catalana. Barcelona 1995.

38. CASTELLVELL DÍEZ, Ventura. Les rutes terrestres de l’Ebre al mar: El Memorial del 1460. In Miscel.lània 15. CERE. Flix, 2001, pp. 155-174.

39. CASTELLVELL – FUCHO – VINAIXA. Un cens del segle XV. Els habitants de la batllia de Miravet i les comandes d’Ascó, Horta i Villalba segons el maridatge de 1492. CERE –CETA. Tarragona. 1994.

40. CID CATALÀ, Mònica – CID CATALÀ, Josep S. La Ribera d’Ebre. Les comarques de Catalunya, 31. Dissenys Culturals. Barcelona, 1994.

41. CIURANETA, Joan. La Palma, documents i records. Ed ell mateix. Palma d’Ebre. 1987.

42. DALMAU, Rafael (edi.) Els castells catalans. Vol. IV. Dalmau. Barcelona, 1973.

43. ELECTROQUIMICA de FLIX, S.A. Historia de Electroquímica de Flix, Sociedad Anónima. 1897-1965 .Flix. 1966.

44. ESCOLA CUBELLS, Rossend. L’Església Romànica de la Palma d’Ebre. Ajuntament de la Palma d’Ebre. 1984.

45. ESCOLA CUBELLS, Rossend. Guia de la Palma d’Ebre. Els llibres de la medusa. 24. Diputació de Tarragona. 1984.

46. ESPINALT Y GARCIA, Bernardo. Atlante español o descripcion general de todo el reyno de España. Tomo VI. Madrid, 1783.

47. ETTINGHAUSEN, Heny. La Guerra del Segadors. Curial. Barcelona. 1993

48. FORD. Richard. Manual para viajeros por Catalunya. Lectores en casa. Ed. Turner. Madrid. 1983.

49. GARCIA HINAJEROS, Dolores. Martín García de Mendoza y la arquitectura del renacimiento en la diocesis de Tortosa (1581-1615). In Recerca .4. Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre, Tortosa. 2000. Ps.7-52.

50. GARCÍA MERCADAL, J. (recopi.) Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid. 1952.


51. GARCIA SANCHO, M. Sacerdots diocesans fidels fins el martiri, Diocesi de Tortosa, 1936 – 1939. Sant Carles de la Ràrita, 1987.

52. GAROLA, Carles. Iberització a la Ribera d’Ebre. Sebes (Flix). Miscel•lània nº 3. CERE. Flix. 1986. Ps.9-29.

53. GENERA, M. Inventari arqueològic de la Ribera d’Ebre. Fonaments 3.1982.

54. GRAS I ELIAS. Hª de los lugares, villas y ciudades de la provincia de Tarragona. Barcelona. 1907.

55. HOMS, F.- NADAL, J. - PAGES, J. La Química. volum 6 de la "Història econòmica de la Catalunya Contemporània". Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1989.

56. IGLESIES, Josep. Pere Gil, S.I.(1551-1622) i la seva geografia de Catalunya. Dalmau. Barcelona, 1949.

57. LLADONOSA, Josep. Història de la Ciutat de Lleida. Curial documents de cultura..Barcelona.1980.

58. LLADONOSA, j – SOLE SEGARRA, J. Història de la Granadella. Ajunta. De la Granadella. 1983.

59. LLEONART, P. - ARDEVOL, R. La Ribera d'Ebre: una visió de futur. Banca Catalana. Barcelona. 1980.

60. MADOZ, Pascual. Diccionario geogràfico-estadístico-histórico de España i sus posesiones de Ultramar. Madrid.1847.

61. MANYÀ, Joan B. Notes d’Història de Gandesa. Algueró i Baiges, SRC. Tortosa.1962.

62. MARTÍ ARESTÉ, J. – SALES PIÑEIRO, F. (coordi.) Maials. Història de la Vila i del seu terme. De l’antiguitat al segle XVIII. Vol 1. Ajuntament de Maials. 1994.

63. MELLADO, Francisco de Paula. España Geográgica, estadística y Pintoresca. Madrid, 1845.

64. MEZQUIDA I GENÉ, L.M. La Batalla del Ebro. Diputació de Tarragona. 1974.

65. MIÑANO, Sebastián. Diccionario Geográfico-Estadísitco de España y Portugal. Madrid. 1826.

66. MORERA, Emili. Tarragona cristiana. Historia del Arzobispado de Tarragona y del Territorio de su provincia. Tarragona. 1897.

67. MORERA, Emili. Geografia General de Catalunya. Tarragona. Barcelona. s.d. (1909)

68. MULLER, Guillermo. La protección del obrero en la pràctica. Conferència en l'Ateneo barcelonès. Barcelona. 1917.

69. MUÑOZ HERNANDEZ, Pere.(dir) Reculls històrics de Flix. Escola de Formació professional. Flix.1982.

70. MUÑOZ HERNÁNDEZ, Pere. La Ribera d’Ebre i la Guerra de Separació. In Miscel•lània nº 9. CERE. Flix, 1993. Ps. 93-103.

71. MUÑOZ HERNÁNDEZ, Pere. Apunts sobre la Guerra Civil a Flix. In Miscel•lània nº 10. CERE. Flix, 1995. Ps.85-90.

72. MUÑOZ HERNANDEZ, Pere. Alemanys a l'Ebre. La Colònia Química alemanya de Flix (1897-1994). El Fòrum 8. Ed. el Mèdol. Tarragona. 1994.

73. MUÑOZ HERNANDEZ, Pere. (coord.) Centenari de la Fàbrica. De la Sociedad Electro-química de Flix a Erkimia. 1897 – 1997. Erkimia. Grup Ercros. Barcelona. 1997.

74. NADAL,J.- MALUQUER DE MOTES, J. Catalunya, la Fàbrica d'Espanya, dins "Catalunya, la fàbrica d'Espanya. Un segle d'industrialització catalana. 1833-1936". Ajuntament de Barcelona. 1985.

75. NOGUERA GUILLÉN, Jaume. Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre. In Ilercavònia. Fulls d’arqueologia. 1. CERE. Flix, 2000. Pp. 25-51.

76. NOGUERA GUILLÉN, Jaume. Ibers a l’Ebre. Col.lecció Daliner 3. CERE. Flix, 2002.

77. OYARZUM, Roman. Historia del carlismo. Ediciones Fe. Bilbao.1939.

78. OYARZUM, Roman. Vida de Ramon Cabrera y las guerras carlistas. E. Aedos. Biblioteca Biogràfica, 20. Barcelona. 1961.

79. PASCUAL I DOMENECH, Pere. La modernització dels1 mitjans de transport a la Catalunya del segle XIX. "Història econòmica de la Catalunya Contemporània". volum 3. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1991.

80. PRATS I SALAS, J. El Carlisme sota la restauració. El partit carlí a la província de Tarragona (1885-1907). Dip. de Tarragona. 1990.

81. PUIGGARI, José. Revista Histórica Latina. Tomo II, n.IV. Barcelona.1875.

82. PUIG I TARRECH, Roser. Catàleg dels protocols notarials dels antics districtes de Falset i Gandesa. Fundació Noguera. Serie inventaris.22. Barcelona 2000.

83. QUEROL COLL, Enric. Tortosa, república literària. (1475-1800). Ed. Consell Comarcal del Baix Ebre. 3. Tortosa. 1999.

84. RAMS, P. – PÉREZ SUÑÉ, J. M. – JORNET, M. Intervenció arqueològica al barranc del mosselló (Flix). In Miscel.lània 14. CERE. Flix. 2000. Ps. 147-176.

85. RECHA ESCOLÀ, Josep-Maria. 90 anys del Sindicat de Flix. Ed. Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix. SCCL. Flix. 2000.

86. ROBERT I. BURNS, S.L. The della Volta: A Genoese Family in the service of the Crown of Aragon (1140-1340). XIV. Congresso di Storia della Corona d’Aragone, 1990. Vol III. Sassari. 1996. Ps. 187-228.

87. ROVIRA I VIRGILI, Antoni. Història Nacional de Catalunya. Volums I-VIII. Bilbao.1922.

88. ROVIRA GÓMEZ, Salvador-J. La darrera fase de la desamortització Madoz a la Ribera d’Ebre (1858-1886). In Miscel•lània nº 5. CERE. Flix, 1987. Ps. 21-30.

89. ROVIRA GÓMEZ, Salvador-J. Els nobles de Tortosa. Edt. Consell Comarcal del Baix Ebre. Tortosa, 1997.

90. SABATÉ IBARZ, Antoni. Discurs del Mantenidor del Certamen Literari en Honor de la Mare de Déu del Remei, patrona de la vila de Flix promogut per la Pontificia i Reial Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida,. Veu de Flix. 261. Octubre 2001.

91. SALES, Núria. Els segles de decadència (XVI-XVIII). Història de Catalunya dirigida per VILAR, P. Vol. IV. Ed. 62. Barcelona, 1989.

92. SALES PIÑEIRO, Francesc. Maials. Història de la Vila i del seu terme municipal. Del segle XVIII a la Guerra Civil. Nº 2. Ajuntament de Maials.1994.

93. SALMERON I BOSCH, Carles. Trenes del Ebro. Ercros. Barcelona. 1989.

94. SÁNCHEZ I CERVELLO, J. - MARGALEF I FANECA, C. La premsa i les publicacions periòdiques a la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre - Hemeroteca Caixa de Tarragona. Tarragona. 1992.

95. SÁNCHEZ I CERVELLO, Josep. Les cordes. Assaig d'una indústria típica de Flix. Ajuntament de Flix. 1983.

96. SÁNCHEZ I CERVELLO, Josep. La Falange de Flix. Aspectes socio-econòmics i polítics (1938-1965). Treball que forma part del "Franquisme a les comarques tarragonines. Publicacions del Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem Oliver" del Camp de Tarragona.1993.

97. SÁNCHEZ i CERVELLO, J. - VISA i RIBERA, F.R. La navegació fluvial i la industrialització a Flix. 1840-1940. Edit. La Veu de Flix. 1994.

98. SÁNCHEZ I CERVELLÓ,J. i SOLÉ ARNAL, J. L'associacionisme socio-polític a Móra d'Ebre (1875-1936). CERE. Flix.1996.

99. SÁNCHEZ I CERVELLÓ, J. "Metodologia de la repressió franquista a les comarques tarragonines (1938-1947), in El Franquisme a la província de Tarragona (1938-1977). Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver. Tarragona. 1997.

100. SÁNCHEZ I CERVELLÓ, J. Sistemes de control polític després de la guerra: els exemples de la Ribera d’Ebre. (1940-1946). In: SOLER, E A. (ed.), Recull Mª Dolors Cabré i Montserrat (1914-1995) (Tarragona, Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margallo del Balcó”, 1996), ps. 123-136.

101. SÀNCHEZ CERVELLÓ. J. Violència i conflicte a l’Ebre. De Napoleó a Franco. Flor del Vent edicions. 13. Barcelona. 2001.

102. SÀNCHEZ VILANOVA, Llorenç. Les centrals hidroelèctriques de l’Ebre. (Flix, Mequinensa, Riba-roja). Enginyers Industrials de Catalunya. Marcombo Boixareu Editores. 22. Barcelona. 2001.

103. SANZ MARTÍNEZ, M. Población ibérica del valle del Ebro. Boletin Arqueológico, época IV, fac. 121-128. 1973/74.

104. SANZ MARTÍNEZ, M. Población ibérica del valle del Ebro (II). El yacimiento del barranco del Mussilló (Flix). Boletín arqueológico, época IV, fasc. 141-144. 1978.

105. SEGOVIA, Angel Marís. Figuras y Figurones. Biografias de los hombres que mas figuran actualmente en España. Vol. II. Madrid, 1878.

106. SERRANO DAURA, Joan. L’onomàstica sarraïna i dels cristians nous de Flix (Baronia de Barcelona, a la Ribera d’Ebre), els segles XIV al XVII. Article del butlletí de la Societat d’Onomàstica LXVI. Setembre 1996.

107. SERRANO DAURA, Joan. El conflicte catalanoaragonès pel territori de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta en els segles XIII i XIV. Ajuntament d’Ascó, 1997.

108. SERRANO DAURA, Josep. Carta de Poblament del lloc del Mas de Flix (1345), a la Baronia de Flix, a l’Antiga Vegueria de Lleida i Pallars. In revista Ilerda Humanitats. P.85-90. Lleida, 1998.

109. SERRANO DAURA, Josep. Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova (segles XII-XIX). 2 volums. Fundació Noguera. Estudis 25-26. Barcelona, 2000.

110. SIMON I TARRÉS, Antoni. Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents. Biblioteca Torres Amat. 9. Curial Edicions catalanes. Barcelona, 1991.

111. SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. (dir.) Història de Catalunya del segle XVII fins els nostres dies. Bilbao, 1972-1984.

112. SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. (dir) Història de Barcelona. 8 volums. Enciclopèdia Catalana – Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1992.

113. SOCIETAT D’ESTUDIS D’HISTORIA ECLESIASTICA MODERNA I CONTEMPORANIA DE CATALUNYA. ANUARI 1992 –1993. Tarragona, 1977.

114. SOLA I GUSSINYER, Pere. Itineraris per la sociabilitat meridional catalana. L’associacionisme i la cultura popular a la demarcació de Tarragona (1868 – 1964). Diputació de Tarragona. 1998.

115. SOLÉ I SABARIS, Lluís. Geografia de Catalunya. Aedos. Vol. III. Barcelona, 1958.

116. SOLÉ I SABATÉ- VILARROYA I FONT. La repressió a la reraguarda de Catalunya. 1936-1939. 2 vol. Abadia de Montserrat. Barcelona. 1990.

117. SORRIBES, J. - GRAU FOLCH, J.J. La Ribera d'Ebre, transformacions sòcio-econòmiques i perspectives de futur. Caixa de Catalunya. Barcelona. 1989.

118. TOMAS, Mariano. Ramon Cabrera (Historia de un hombre). Ed Juventud. 1939.

119. TORRAS I RIBÉ, Josep M. Els municipis catalans de l’Antic Règim. 1453-1808. Curial. Documents de cultura. 18. Barcelona. 1983

120. TERMES, Josep. De la revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil (1868-1939). Volum VI de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Edicions 62. Barcelona. 1987.

121. TREE, Matthew. CAT. Un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix. Columna Viatge. Barcelona. 2000.

122. VALLVERDU MARTÍ, Robert. El Tercer carlisme a les comarques medidionals de Catalunya. 1872-1876. Biblioteca Abat Oliva 177. Publicacions de l’Abadia de Montserrat . Barcelona, 1997.

123. VENTURA BENAIGES, J.S.. La Guerra ara fa 50 anys. Veu de Flix. Nº 95. Flix. 1987. Pag. 30.

124. VIDAL, Xavier. Aproximació a la Iberització de la Ribera d’Ebre. In Miscel•lània nº 2. CERE. Flix. 1985. Ps. 11–28.

125. VILA, Pau. Resum de Geografia de Catalunya. vol. IV. Aspecte humà. El Prelitoral. Barcelona. 1930.

126. VILAR, Pierre. Catalunya dins l’Espanya Moderna. 3 vol. Edic. 62. Barcelona, 1964.

127. VINAIXA, Joan R. Flix. Vila de llaguters. 1780-1800. In Miscel•lània nº 9. CERE. Flix,1993. Ps.105-115.

128. VINAIXA, Joan R. Les famílies benestants de Flix a la fi del s. XVIII. Patronatge Tarragoní 10. Tarragona.1996.

129. VINAIXA , Joan R. La navegació per l’Ebre Català en el darrer quart del segle XVIII. CERE. Flix. 1994.

130. VINAIXA, Joan R. La Postguerra del francès.(i la revolta reialista de 1822 a l’Ebre). Columna Tresmall – CERE. Barcelona. 1998.

131. VISA RIBERA, Francisco Ramon. La Batalla de l’Ebre. In programa actes 28 d’octubre 1990. Inauguració monument a la batalla de l’Ebre, donat a Flix per l’AICVAS. Ajuntament de Flix. 1990.


Pere Muñoz Hernández
Llicenciat en Geografia i Història

_________________________________________________________________________